All Courses

 • x - IKT i Læring MOOC 2020

  MOOC-en "IKT i læring" (15 studiepoeng) tilbys av NTNU.

 • PfDK Generell

  Denne kompetansepakken handler om lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse (PfDK) og hvordan du, gjennom hensiktsmessig bruk av teknologi i klasserommet, kan tilrettelegge for elevenes læring.

 • PfDK Realfag

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i realfag.

 • PfDK Samfunnsfag/KRLE

  Denne kompetansepakken tar for seg didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i Samfunnsfag/KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

 • PfDK Norsk

  I denne åpne delen av PfDK-MOOC-studiet, vil du kunne se det aller meste av innhold fra videreutdanning, slik det er opprinnelig. Du vil derimot ikke gis tilgang til gruppediskusjoner, egenvurderinger, hverandrevurdering o.l. Arbeidene og de obligatoriske oppgavene studentene har utført gjennom det første året, er ikke tilgjengelige.

 • Dataspill i skolen

  Innholdet handler om hvordan spill kan brukes i læringssammenheng, og viser noen eksempler på spill som være gode for bruk i klasserommet. Kompetansepakken er ikke oppdatert siden mai 2017.

 • Sosiale medier

  Kompetansepakken skal støtte lærere i arbeidet med digitale ferdigheter. Sosiale medier, blogging og personlig læringsnettverk er tema i kompetansepakken.

 • Internasjonalt samarbeid i eTwinning

  eTwinning er et gratis, nettbasert tilbud til alle lærere og elever fra barnehage til videregående opplæring. Du kan samarbeide og dele erfaring med lærere i mer enn 40 europeiske land. I kompetansepakken får du en introduksjon til arbeid gjennom eTwinning.

 • Omvendt undervisning

  I kompetansepakken får lærere kunnskap om prinsippene rundt omvendt undervisning. Du får lære om hvordan du bruker, publiserer og deler video i omvendt undervisning.

 • Fra heltall til brøk

  Kurset handler om hvordan brøkundervisning kan legges opp for at alle elever skal få solide kunnskaper i temaet brøk og brøkregning. Kursdeltakeren skal være i stand til å formidle spesialkunnskap innenfor brøk, og forebygge misoppfatninger innenfor temaet. I kurset jobbes det med brøk som begrep, regning med brøk og bruk av diverse analoge og digitale ressurser i brøkundervisningen.

 • Vurdering for læring i matematikk

  Kurset handler om hvordan god og metodisk vurderingspraksis bidrar til bedre tilrettelagt undervisning og økt læringsutbytte for eleven. Kurset tar for seg ulike metodiske grep for hvordan læreren kan gi bedre og mer målrettet tilbakemelding, og sørge for at vurderingsarbeidet blir en integrert del av lærerens undervisning. Etter endt kurs skal kursdeltakeren kjenne til viktige strategier og redskap for å nå kompetansemålene i matematikk ved å inkludere eleven i vurderingsarbeidet.

 • Teknologi i matematikkfaget

  Kurset handler om hvordan en modell for undervisningskunnskap kan utvides til også å inkludere kunnskap og ferdigheter om hvordan man underviser og lærer med digitale verktøy. Typiske verktøy for matematikkfaget blir vektlagt, slik som regneark og dynamiske geometriprogram, men også nyere teknologier som web2.0, undervisningsfilm og andre nettressurser. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren være i stand til å bruke verktøyene i egen undervisning.

Neste