All Courses

 • Innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen)

  Kompetansepakken skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. Kompetansepakken består av fem moduler. I tillegg anbefaler vi at dere gjennomfører en introduksjonsmodul i forkant av modul 1. Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom dere setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

 • Kompetansepakke fag- og yrkesopplæring

  Kompetansepakken gir en oversikt over regelverket i fag- og yrkesopplæringen. Kompetansepakken er primært laget for deg som er saksbehandler hos fylkesmannen eller fylkeskommunen. Kompetansepakken gjennomføres individuelt.

 • Programmering og algoritmisk tenkning

  Kompetansepakken består av fem moduler: en fellesmodul og en modul for fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig - matematikk, naturfag, kunst og håndverk, musikk. Kompetansepakken er laget for grunnskolen (1.–10. trinn). Kompetansepakken er ikke et komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gi lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i det nye læreplanverket.

 • Elever med stort læringspotensial

  Kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken går i dybden på det kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for: økt anerkjennelse av elevgruppen, kunnskaper om hvordan disse elevene kan identifiseres og hvilket handlingsrom skolen har til å tilrettelegge opplæringen.

Forrige