All Courses

 • Læring og undervisning i matematikk

  Innholdet i kurset er fokusert rundt hva som spesifikt kjennetegner matematikkunnskap for de som skal undervise i matematikk. Hvilke kunnskaper trenger læreren og hvordan kan læreren legge til rette for at elevene skal lære og forstå matematikk. Hvordan kan læreren som veileder designe undervisningen slik at den fremmer matematikkforståelse og kunnskaper hos eleven. Det er blitt jobbet med læringssamtalen som pedagogisk verktøy, realistisk matematikkundervisning og bruk av åpne opplegg.

 • Geogebra

  Dette er første del av en todelt åpen ressurs utviklet av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Vi har valgt ut to områder som skal dekkes i våre ressurser: Bruk av GeoGebra i klasserommet og Problemløsing i klasserommet. I ressursene blir du presentert for opplegg og oppgaver som kan brukes i ditt eget klasserom. Oppleggene du møter i den åpne ressursen er utviklet for videreutdanningskurset Matematikk MOOC 1 for 1. til 7. trinn, som kan tas ved Universitetet i Agder, og som gir deg 30 studiepoeng. Mange av oppgavene i kurset kan utvides, og vil derfor kunne være relevante for lærere på ungdomstrinnet også.

 • Fra tallregning til algebra

  Kurset handler om sammenhengen mellom grunnleggende tallregning og algebra. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren kjenne bedre til aritmetikk som grunnlag for algebra, hvordan man underviser om algebraiske verktøy og symboler, samt læring av algebraisk tenkning og generalisering.

 • Problemløsing i matematikk

  Dette er den andre delen av en åpen ressurs som er utviklet av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen. Vi har valgt ut to områder som skal dekkes i våre ressurser. Bruk av GeoGebra i klasserommet og Problemløsing i klasserommet. I den åpne ressursen blir du presentert for opplegg og oppgaver som kan brukes i ditt eget klasserom. Disse oppleggene er utviklet for videreutdanningskurset Matematikk MOOC 1 for 1. til 7. trinn, som kan tas ved Universitetet i Agder, og som gir deg 30 studiepoeng. Mange av oppgavene i kurset kan utvides, og vil derfor være relevante for lærere på ungdomstrinnet også.

 • Grep

  I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke SparQL, Html og javascript til å hente ut informasjon fra Grep. Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen.

 • Digital praksis

  Innholdet i kompetansepakken er laget for at du som ansatt i barnehagen kan øke din digitale kompetanse. Her blir du kjent med ulike digitale verktøy som kan brukes til pedagogisk arbeid i barnehagen. Lag en egen bruker for å logge på.

 • Innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen)

  Kompetansepakken skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. Kompetansepakken består av fem moduler. I tillegg anbefaler vi at dere gjennomfører en introduksjonsmodul i forkant av modul 1. Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom dere setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

 • Kompetansepakke fag- og yrkesopplæring

  Kompetansepakken gir en oversikt over regelverket i fag- og yrkesopplæringen. Kompetansepakken er primært laget for deg som er saksbehandler hos fylkesmannen eller fylkeskommunen. Kompetansepakken gjennomføres individuelt.

 • Programmering og algoritmisk tenkning

  Kompetansepakken består av fem moduler: en fellesmodul og en modul for fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig - matematikk, naturfag, kunst og håndverk, musikk. Kompetansepakken er laget for grunnskolen (1.–10. trinn). Kompetansepakken er ikke et komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gi lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i det nye læreplanverket.

 • Tospråklig fagopplæring

  Dette er en kompetansepakke for deg som ønsker mer informasjon om tospråklig fagopplæring som en del av særskilt språkopplæring. Det er skoleeier som har ansvaret for at skolene gir de elevene som har rett til det, særskilt språkopplæring. Kompetansepakken er derfor primært laget for deg som jobber på skolen eller på skoleeiernivå – det være seg enten i kommunen eller fylkeskommunen. Formålet med denne kompetansepakken er å gi deg en oversikt over regelverket knyttet til tospråklig fagopplæring. Du kan også benytte innholdet i kompetansepakken som et oppslagsverk ved senere anledninger.

 • Elever med stort læringspotensial

  Kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken går i dybden på det kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for: økt anerkjennelse av elevgruppen, kunnskaper om hvordan disse elevene kan identifiseres og hvilket handlingsrom skolen har til å tilrettelegge opplæringen.

Forrige Neste