All Courses

 • Grep

  I dette kurset vil du lære hvordan du kan bruke SparQL, Html og javascript til å hente ut informasjon fra Grep. Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. NB! Kompetansepakken er under revisjon på grunn av tekniske endringer i LK20. Du kan melde deg på, men mye av innholdet vil ikke fungere slik det skal.

 • Digital praksis

  Innholdet i kompetansepakken er laget for at du som ansatt i barnehagen kan øke din digitale kompetanse. Her blir du kjent med ulike digitale verktøy som kan brukes til pedagogisk arbeid i barnehagen. Lag en egen bruker for å logge på.

 • Innføring av nytt læreplanverk (fagfornyelsen)

  Oppdatering 1.mars 2022: det er utviklet en egen modul om vurdering (modul 6) med fokus på underveisvurdering som fremmer læring og lærelyst, og som er integrert i arbeidet med elevenes læring. For ungdomstrinn og vgs er det også et eget kapittel om standpunktkarakterer. Kompetansepakken skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. Kompetansepakken består av fem moduler. I tillegg anbefaler vi at dere gjennomfører en introduksjonsmodul i forkant av modul 1. Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom dere setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

 • Regelverk i fag- og yrkesopplæring

  Kompetansepakken gir en oversikt over regelverket i fag- og yrkesopplæringen. Kompetansepakken er primært laget for deg som er saksbehandler hos statsforvalteren eller fylkeskommunen. Kompetansepakken gjennomføres individuelt.

 • Programmering og algoritmisk tenkning

  Kompetansepakken består av fem moduler: en fellesmodul og en modul for fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig - matematikk, naturfag, kunst og håndverk, musikk. Kompetansepakken er laget for grunnskolen (1.–10. trinn). Kompetansepakken er ikke et komplett programmeringskurs, men vil bidra til å gi lærere en forståelse av hva programmering er, og hvordan de kan arbeide med programmering i sine fag med utgangspunkt i det nye læreplanverket.

 • Tospråklig fagopplæring

  Dette er en kompetansepakke for deg som ønsker mer informasjon om tospråklig fagopplæring som en del av særskilt språkopplæring. Det er skoleeier som har ansvaret for at skolene gir de elevene som har rett til det, særskilt språkopplæring. Kompetansepakken er derfor primært laget for deg som jobber på skolen eller på skoleeiernivå – det være seg enten i kommunen eller fylkeskommunen. Formålet med denne kompetansepakken er å gi deg en oversikt over regelverket knyttet til tospråklig fagopplæring. Du kan også benytte innholdet i kompetansepakken som et oppslagsverk ved senere anledninger.

 • Elever med stort læringspotensial

  Kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken går i dybden på det kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for: økt anerkjennelse av elevgruppen, kunnskaper om hvordan disse elevene kan identifiseres og hvilket handlingsrom skolen har til å tilrettelegge opplæringen.

 • Digital dømmekraft i barnehagen med lederstøtte

  Kompetansepakken er laget for at du som ansatt i barnehagen kan øke din kompetanse innen temaet digital dømmekraft, slik at den digitale praksisen i barnehagen er trygg for barna og innenfor gjeldende regelverk. Det ligger også lederstøtte til de som skal drive utviklingsarbeidet med kompetansepakken. Lag en egen bruker for å logge inn.

 • Grunnkurs i tilsynsmetode

  Kompetansepakken er et grunnkurs i tilsynsmetode for saksbehandlere uten tilsynserfaring. Grunnkurset tar for seg hovedelementene i et ordinært tilsyn. Vi henviser til Metodehåndboken for utdyping av innholdet.

 • Digital undervisning - på skolen og hjemme

  Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere som skal ivareta elevenes opplæring gjennom en god digital praksis for elever som er fysisk til stede i undervisningen og elever som må være hjemme. Vi anbefaler at kompetansepakken gjennomføres som et sammenhengende utviklingsarbeid i skolens profesjonsfellesskap, men den kan også brukes med utgangspunkt i enkeltmoduler. Pakken tar utgangspunkt i tre ulike scenarioer: klasseromsundervisning, hybrid undervisning og fjernundervisning.

Forrige Neste