All Courses

 • Sosiale medier

  Kompetansepakken skal støtte lærere i arbeidet med digitale ferdigheter. Sosiale medier, blogging og personlig læringsnettverk er tema i kompetansepakken.

 • Programmering i skolen

  Kompetansepakken gir lærere kunnskap om hvordan og hvorfor programmering brukes i skolen, samt praksiseksempler fra språkfag, realfag og estetiske fag.

 • Internasjonalt samarbeid i eTwinning

  eTwinning er et gratis, nettbasert tilbud til alle lærere og elever fra barnehage til videregående opplæring. Du kan samarbeide og dele erfaring med lærere i mer enn 40 europeiske land. I kompetansepakken får du en introduksjon til arbeid gjennom eTwinning.

 • Omvendt undervisning

  I kompetansepakken får lærere kunnskap om prinsippene rundt omvendt undervisning. Du får lære om hvordan du bruker, publiserer og deler video i omvendt undervisning.

 • MOOComMOOC

  MOOComMOOC er ment å bidra med nyttige tips og veiledning for deg som ønsker å starte opp en MOOC, men er ikke et selvstendig og uttømmende kurs i hvordan du lager en MOOC.

 • MatematikkMOOC-design

  I dette kurset lærer du om hvordan vi lagde MatematikkMOOC-designet og hvordan du kan bruke det på din Canvas-plattform.

 • Fra heltall til brøk

  Kurset handler om hvordan brøkundervisning kan legges opp for at alle elever skal få solide kunnskaper i temaet brøk og brøkregning. Kursdeltakeren skal være i stand til å formidle spesialkunnskap innenfor brøk, og forebygge misoppfatninger innenfor temaet. I kurset jobbes det med brøk som begrep, regning med brøk og bruk av diverse analoge og digitale ressurser i brøkundervisningen.

 • Vurdering for læring i matematikk

  Kurset handler om hvordan god og metodisk vurderingspraksis bidrar til bedre tilrettelagt undervisning og økt læringsutbytte for eleven. Kurset tar for seg ulike metodiske grep for hvordan læreren kan gi bedre og mer målrettet tilbakemelding, og sørge for at vurderingsarbeidet blir en integrert del av lærerens undervisning. Etter endt kurs skal kursdeltakeren kjenne til viktige strategier og redskap for å nå kompetansemålene i matematikk ved å inkludere eleven i vurderingsarbeidet.

 • Teknologi i matematikkfaget

  Kurset handler om hvordan en modell for undervisningskunnskap kan utvides til også å inkludere kunnskap og ferdigheter om hvordan man underviser og lærer med digitale verktøy. Typiske verktøy for matematikkfaget blir vektlagt, slik som regneark og dynamiske geometriprogram, men også nyere teknologier som web2.0, undervisningsfilm og andre nettressurser. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren være i stand til å bruke verktøyene i egen undervisning.

 • Resonnering og argumentasjon i matematikk

  Kurset tar for seg grunnleggende spørsmål rundt matematikk som skole- og vitenskapsfag. Det tar for seg hva som kreves av en god definisjon, samt verdien av resonnering og argumentasjon i matematikken. Etter at kurset er gjennomført skal kursdeltakeren kjenne bedre til matematikkens natur, ha en større forståelse for definisjoner, samt kjenne til ulike strategier som fremmer resonnering og argumentasjon hos elevene.

 • Læring og undervisning i matematikk

  Innholdet i kurset er fokusert rundt hva som spesifikt kjennetegner matematikkunnskap for de som skal undervise i matematikk. Hvilke kunnskaper trenger læreren og hvordan kan læreren legge til rette for at elevene skal lære og forstå matematikk. Hvordan kan læreren som veileder designe undervisningen slik at den fremmer matematikkforståelse og kunnskaper hos eleven. Det er blitt jobbet med læringssamtalen som pedagogisk verktøy, realistisk matematikkundervisning og bruk av åpne opplegg.

Forrige Neste