Emneoversikt

NMBU3.png

Velkommen til kurset Statistikk - grunnkurs. 

Hva er statistikk? Hva kan statistikk brukes til? Hvordan kan jeg analysere mine data? Dette er spørsmål som du kommer nærmere et svar på etter å ha tatt dette kurset. Her vil du få en enkel innføring i sannsynlighetsregning og dataanalyse via instruktive forelesningsvideoer og oppgaver. Kurset er for deg som ønsker en innføring i eller en repetisjon av de mest grunnleggende deler av statistikkfaget.

Kurset er basert på et eksisterende statistikk-kurs (STAT100) ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet NMBU. Kurset passer godt for lærere som ønsker å etterutdanne seg i emnet statistikk og for studenter ved høyskoler som vil utvide sin kurs-portefølje.
 
Neste utgave av MOOC-kurset vil starte opp 7.september 2015. Påmeldingen vil åpne 1.april 2015
 

Mål

Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger. Studentene skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse.

 

Innhold

Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kji-kvadrattesting for krysstabeller. Bruk av statistisk programvare (R).

 

Fagansvarlig

Kurset gis av professor Solve Sæbø som til daglig jobber som forsker og foreleser i statistikk ved NMBU. Han har doktorgrad i anvendt statistikk fra samme sted. Sæbø har lang undervisningserfaring i statistikk og har mottatt flere undervisningspriser for sine kurs, senest kåret av studentene til semesterets beste foreleser for kurset STAT100 høsten 2013.

 

Materiell

  • Pensum er i første rekke det som foreleses i videoforelesningene. 
  • Forelesningene vil referere til læreboka: Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler (3.utgave), 2013. ISBN 978-82-15-01807-2. Boka anbefales for de som følger kurset, men det er ikke en forutsetning å ha den.
  • Det vil videre bli lagt ut et notat om kontraster i variansanalyse som inngår i pensum
  • Alle nettbaserte oppgaver som blir gitt i kurset vil også være pensum.
  • For dataanalyse vil den gratis tilgjengelige programvaren R med ekstra pakken R Commander benyttes (http://cran.r-project.org). Egne videoer vil være dedikert til installasjon og bruk av R Commander.

 

Detaljert pensumliste for de som vil bruke læreboka til Løvås:

         Kapittel 1.

         Kapittel 2, unntatt 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 og 2.10.

         Kapittel 3.

         Kapittel 4. unntatt 4.4, likevel er regel 4.12 (side 154) og 4.17 (side 159) pensum

         Kapittel 5, unntatt 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9.4, 5.9.5, og 5.10

         Kapittel 6, unntatt 6.2.5, 6.2.6, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.5, 6.6 og 6.7.

         Kapittel 7, unntatt 7.3.9, 7.4, 7.5, 7.6, og 7.7.

         Kapittel 8, unntatt 8.1.4, 8.4.3, 8.4.5, 8.4.6, 8.5, 8.6.2, 8.6.3, og 8.7.

 

Merk at kapittel 5.9 er svært teoretisk, det er nok at du kjenner til når t-fordeling, kjikvadrat-fordeling og f-fordeling er i bruk og at du kan bruke tabell for disse fordelingene. 

 

Tilleggspensum:

Notat om kontraster som ligger under «Filer > Tilleggspensum»

Emnesammendrag:

Dato Detaljer