Emneoversikt

Mål

Studentene skal lære de grunnleggende ideene i statistikk og i analyse av data. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av de vanligste statistiske metodene som brukes for å gjøre slutninger om generelle populasjoner på grunnlag av tilfeldige utvalg fra populasjonen. Studentene skal bli i stand til å bruke slike metoder på enkle problemstillinger. Studentene skal forstå viktigheten av å ha gode data for å kunne trekke konklusjoner fra en undersøkelse, og de skal kunne stille spørsmål til publiserte resultater og vurdere holdbarheten av disse.

 

Innhold

Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, diskrete og kontinuerlige tilfeldige variable, forventning og varians. Kovarians, korrelasjon og uavhengighet. Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Z-tester og T-tester. Enkel lineær regresjon. Enveis variansanalyse. Kji-kvadrattesting for krysstabeller. Bruk av statistisk programvare (R).


Materiell

  • Pensum er i første rekke det som foreleses i videoforelesningene. 
  • Forelesningene vil referere til læreboka: Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler (3.utgave), 2013. ISBN 978-82-15-01807-2.
  • Det vil videre bli lagt ut et notat om kontraster i variansanalyse som inngår i pensum
  • Alle nettbaserte oppgaver som blir gitt i kurset vil også være pensum.
  • For dataanalyse vil den gratis tilgjengelige programvaren R med ekstra pakken R Commander benyttes (http://cran.r-project.org). Egne videoer vil være dedikert til installasjon og bruk av R Commander.

 

Detaljert pensumliste for de som vil bruke læreboka til Løvås:

         Kapittel 1.

         Kapittel 2, unntatt 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 og 2.10.

         Kapittel 3.

         Kapittel 4. unntatt 4.4, likevel er regel 4.12 (side 154) og 4.17 (side 159) pensum

         Kapittel 5, unntatt 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9.4, 5.9.5, og 5.10

         Kapittel 6, unntatt 6.2.5, 6.2.6, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.5, 6.6 og 6.7.

         Kapittel 7, unntatt 7.3.9, 7.4, 7.5, 7.6, og 7.7.

         Kapittel 8, unntatt 8.1.4, 8.4.3, 8.4.5, 8.4.6, 8.5, 8.6.2, 8.6.3, og 8.7.

 

Merk at kapittel 5.9 er svært teoretisk, det er nok at du kjenner til når t-fordeling, kjikvadrat-fordeling og f-fordeling er i bruk og at du kan bruke tabell for disse fordelingene. 

 

Tilleggspensum:

Notat om kontraster som ligger under «Filer > Tilleggspensum»

Emnesammendrag:

Dato Detaljer